DHZ Spišská Belá
Petzvalova 15 
059 01 Spišská Belá 

052/45 911 50
dhzspisskabela@gmail.com 
DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miloslav Schmidt.


Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

  1. zásahovej činnosti a technickej pomoci,

  2. protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,

  3. odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,

  4. výchovy detí a mládeže,

  5. spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,

  6. civilnej ochrany obyvateľstva,

  7. verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,

  8. zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany.
     

Vydáva časopisy, publikácie, propagačný materiál a metodický materiál, organizuje výstavy z oblasti požiarnej ochrany.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2938 DHZ s počtom 98262 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zastúpenie viceprezidentom.
 

Hasiči v akcii  Hasiči v akcii
 

Noví členovia musia absolvovať základnú prípravu, ktorá sa skladá z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy. Končí sa teoretickými a praktickými skúškami. Odborná príprava dobrovoľných hasičských jednotiek je vykonávaná podľa právnych predpisov. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má odbornú školu v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Formou diaľkového štúdia a krátkodobých kurzov pripravuje funkcionárske a technické kádre pre DHZ, okrsky, OV a KV DPO.

Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi DPO. V krúžkoch mladých požiarnikov dnes pracuje 10 000 detí vo veku od 8 do 16 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti.

 

Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO. Schádza sa jedenkrát za 5 rokov. Zvoláva ho Snem DPO SR a zúčastňujú sa ho delegáti všetkých okresných organizácií. Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.

Za nepretržitú a aktívnu prácu sú členom DPO SR udeľované vyznamenania. Najvyšším vyznamenaním je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.

Odznak 'Zaslúžilý člen DPO SR'

Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána - ochrancu požiarnikov.

DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF). Je členom i svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov F.W.V.F.A.

DPO SR rozvíja spoluprácu so zahraničnými organizáciami dobrovoľných požiarnikov.

Partnerské stránky
Posledné články
Belianski dobrovoľní hasiči...
Štát chce viac zapojiť dobr...
Plošné rozmiestnenie síl a ...
Správa o činnosti DHZ Spišs...
Výročná schôdza 2011
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.