DHZ Spišská Belá
Petzvalova 15 
059 01 Spišská Belá 

052/45 911 50
dhzspisskabela@gmail.com 
Stanovy DHZ

 

PREAMBULA

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý v nadväznosti na tieto tradície je pripravené poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

 

 

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Článok 1.

 

1. Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá

    Oficiálna skratka názvu:  DHZ Spišská Belá

2. Sídlo:   Petzvalova 9, 059 01 Spišská Belá

3. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá ako občianske združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

 

DRUHÁ HLAVA
POSLANIE A ÚLOHY  DHZ

Článok 2.

 

1. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá  (ďalej len „DHZ“) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

2. Hlavným cieľom DHZ je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území mesta i SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

a) zásahovej činnosti, technickej pomoci,

b) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,

c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti DHZ,

d) výchovy detí a mládeže,

e) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,

f) civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO),

g) verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti,

h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

i) cezhraničnej spolupráce.

3. DHZ rozvíja svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DHZ a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.  DHZ napomáha vytvárať pre Mestský hasičský zbor v Spišskej Belej v súčinnosti s orgánmi mesta personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky na zabezpečenie jeho činnosti.  Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie úloh CO.

4. DHZ  plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DHZ. Vydáva  propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.

5. DHZ spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky (DPO SR), s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.

 

TRETIA HLAVA
ČLENSTVO v DHZ

Článok 3.

 

1. Členov DHZ delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DHZ môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DHZ a programom činnosti DHZ, podieľa sa na jeho činnosti a platí členské príspevky a pracuje v DHZ. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DHZ vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

2. DHZ sa aktívne zaoberá výchovou mládeže od 8 do 15 rokov. Títo mladí hasiči majú svoj preukaz, plán činnosti a združujú sa v kolektívoch mladých hasičov, pri DHZ a základných školách. Celoročná systematická práca s mladými hasičmi zabezpečuje stále doplnenie členskej základne mladými hasičmi.

3. Člena prijíma do DHZ členská schôdza DHZ na základe písomnej prihlášky. Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO.

4. Prispievajúci člen finančne podporuje činnosť DHZ. Prispievajúci člen  má právo podieľať sa na činnosti DHZ a jeho orgánov.

5. DHZ vedie písomnú evidenciu o vzniku a zániku členstva každého člena v DHZ.

 

Článok 4.

1. Člen DHZ má právo:

a) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DHZ vymedzenej týmito stanovami,

b) hlasovať a predkladať návrhy,

c) voliť a byť volený do funkcií v DHZ po dovŕšení 18 rokov veku,

d) nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania,

e) odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DHZ,

f) na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov DHZ v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.

2. Člen DHZ má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DHZ a zvyšovať si odborné vedomosti,

b) platiť členské príspevky,

c) chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DHZ a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

 

Článok 5.

 

1. Členstvo v DHZ zaniká: vystúpením člena, vylúčením člena, úmrtím člena a zánikom DHZ.

2. Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno DHZ, alebo ak si opakovane neplní základné povinnosti, môže členská schôdza DHZ ukončiť jeho členstvo v DHZ jeho vylúčením z DHZ.

3. V prípade riadneho neplnenia si povinnosti člena DHZ je možné použiť niektorý z prostriedkov výchovného pôsobenia, ktorými sú:

a) písomné napomenutie,

b) odvolanie z funkcie,

c) vylúčenie z DHZ.

4. Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí troch rokov a pominutí dôvodov, za čo bol vylúčený, požiadať o prijatie do DHZ. Proti uloženému trestu sa môže člen odvolať.

 

 

 

ŠTVRTÁ HLAVA
VYZNAMENIA  A  ČESTNÝ TITUL

Článok 6.

 

Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu DHZ možno členom udeliť vyznamenania, čestný titul a čestnú zástavu. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh a spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní a povyšovania riešia osobitné štatúty DHZ alebo DPO SR.

 

 

PIATA HLAVA

ORGÁNY  DHZ

Článok 7.

1. Orgánmi DHZ sú:

a) Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len „VČS DHZ“)

b) Členská schôdza DHZ

c) Výbor DHZ

d) Revízor DHZ

2. Najvyšším orgánom DHZ je VČS DHZ. Koná sa jedenkrát ročne v termíne do 31. marca a zvoláva ju predseda DHZ na základe rozhodnutia výboru DHZ. VČS DHZ najmä

a) schvaľuje výročnú správu o činnosti a o hospodárení DHZ,

b) schvaľuje plán činnosti DHZ

c) schvaľuje ročný rozpočet DHZ.

VČS DHZ môže rozhodovať aj o ostatných záležitostiach, o ktorých rozhoduje ČS DHZ podľa bodu 4 tohto článku.

3. Členská schôdza DHZ (ďalej len „ČS DHZ“) je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS DHZ. Schádza sa podľa potreby, spravidla jedenkrát v roku a zvoláva ju predseda DHZ na základe rozhodnutia výboru DHZ.

4. ČS DHZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich DHZ, a to najmä:

a)      určuje základné smery rozvoja činnosti DHZ,

b)      schvaľuje zásady hospodárenia DHZ, ak sú potrebné pre činnosť DHZ,

c)      volí a odvoláva predsedu, tajomníka, veliteľa a pokladníka DHZ a ostatných členov výboru DHZ,

d)     schvaľuje nakladanie s majetkom DHZ nad rámce rozsahu, ktorý patrí do kompetencie iného orgánu DHZ,

e)      schvaľuje vznik, zmenu a zánik záväzkovo-právnych vzťahov, ktorých účastníkom je DHZ, ak to nie je v kompetencii iného orgánu DHZ,

f)       rozhoduje o povinnosti členov DHZ uhradiť členský príspevok a určuje jeho výšku a spôsob úhrady;  

g)      určuje likvidátora DHZ a postup likvidácie v prípade zrušenia DHZ bez právneho nástupcu,

h)      rozhoduje o spôsobe použitia zisku a o spôsobe úhrady prípadnej straty vzniknutej hospodárením DHZ, 

i)        rozhoduje o zániku DHZ,

j)        schvaľuje stanovy DHZ a ich zmenu,

k)      schvaľuje prijatie nových členov DHZ vrátane zlúčenie DHZ s iným združením, 

l)        má právo si vyhradiť rozhodovanie vo všetkých ďalších veciach, ktoré inak patria do kompetencie iných orgánov DHZ.  

5.  VČS a ČS DHZ je schopná rokovať a uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov DHZ. Na prijatie jej uznesenia (rozhodnutia) je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Každý člen DHZ má jeden hlas. Ak ČS DHZ nie je spôsobilá rokovať a uznášať sa, zvolá sa do 15 kalendárnych dní jej nové zasadnutie. Na rokovaniach ČS DHZ sa zúčastňuje každý člen osobne. Vo výnimočných prípadoch je možné, aby člena DHZ zastupoval jeho splnomocnený zástupca. Rozhoduje o tom ČS DHZ.

6.  Rokovania ČS DHZ sú neverejné, ak ČS DHZ nerozhodne inak. Hlasovania členov sú zásadne verejné s výnimkou, ak sa ČS nerozhodne, že hlasovanie bude tajné.   

 

Článok 8.

Výbor DHZ

1. Výbor DHZ má 7 členov, ktorými sú predseda DHZ, tajomník SHZ, veliteľ DHZ, pokladník DHZ a ďalší členovia.  ČS DHZ volí členov výboru DHZ na obdobie 5 rokov. Na čele výboru DHZ je predseda DHZ, ktorého volí a odoláva ČS DHZ.  Jedným zo siedmych členov výboru DHZ je preventivár požiarnej ochrany (určený mestom).   

2. ČS DHZ môže kedykoľvek odvolať predsedu predseda DHZ, tajomníka SHZ, veliteľa DHZ, pokladníka DHZ alebo ktoréhokoľvek člena výboru DHZ. 

3. Výbor DHZ riadi činnosť DHZ medzi ČS DHZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát do roka roku. Na čele výboru je predseda DHZ, ktorého v neprítomnosti zastupuje tajomník DHZ. 

 

 

Článok 9.

Predseda, tajomník a veliteľ DHZ

 

1. Predsedu, tajomníka a veliteľa DHZ volí ČS DHZ na obdobie 5 rokov z členov DHZ, ktorí sú najmenej 5 rokov aktívnymi členmi DHZ. Na tú istú funkciu môžu byť zvolení aj opakovane.  

2. Štatutárnym zástupcom DHZ je predseda DHZ. V jeho neprítomnosti  ho zastupuje tajomník DHZ v rozsahu určenom výborom DHZ. 

 

 

Článok 10.

Revízor DHZ

 

1. Revízor DHZ kontroluje hospodárenie DHZ a sleduje plnenie prijatých úloh v DHZ. O výsledku podávajú správu ČS DHZ a VČS DHZ.

2. Revízora DHZ volí ČS DHZ na obdobie 5 rokov z členov DHZ, ktorí sú najmenej 5 rokov aktívnymi členmi DHZ.

 

ŠIESTA HLAVA
ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA

Článok 11.

1. Vo vnútornom živote DHZ, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia rovní.

2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch DHZ sú uskutočňované verejným alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

 

Článok 12.

Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov DHZ počas volebného obdobia stratí dôveru, neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolať ho a na jeho miesto zvoliť iného člena.

 

SIEDMA HLAVA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 13.

1. Všetky finančné prostriedky DHZ sú vedené na jednom účte v jednom peňažnom ústave, pokiaľ osobitný právny predpis neustanoví inak alebo pokiaľ ČS DHZ nerozhodne inak. 

2. Všetky finančné prostriedky vložené, prevedené a poskytnuté v prospech DHZ, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté združením, sú majetkom združenia.

3. Orgány DHZ sú povinné majetok združenia (ktorý má DHZ vo vlastníctve alebo v užívaní, či v správe) chrániť a účelne využívať na dosiahnutie cieľov DHZ.  

4. Finančné prostriedky DHZ možno použiť výlučne na jeho činnosť. Za tým účelom DHZ zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.

5. DHZ ako právnická osoba môže nadobúdať a vlastniť majetok, ktorý sa tvorí z :

a)      peňažných príspevkov členov DHZ,

b)      nájmu a predaja majetku vo vlastníctve DHZ,

c)      úrokov na bežnom účte,

d)   príjmy z prenájmu majetku, z predaja majetku a práv DHZ,

e)   darov, dotácií a iných príjmov DHZ.

6. S majetkom DHZ sú oprávnené nakladať orgány združenia v rozsahu určenom v týchto stanovách.  

7. Príjmy DHZ tvoria najmä:

1.      dotácia z rozpočtu mesta Spišská Belá,

2.      príspevky od vlastných členov,

3.      sponzorské príspevky, dotácie a granty od  fyzických či právnických osôb,

4.      príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejno-prospešnej činnosti DHZ,

5.      príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a postúpenia práv DHZ,

6.      iné príjmy.

8. S finančnými prostriedkami a majetkom DHZ môže nakladať min. dvaja členovia DHZ  (jeden z nich musí byť predseda alebo tajomník) na základe rozhodnutie ČS DHZ alebo výboru DHZ   Podrobnejšie podmienky nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom DHZ môžu určiť vnútorné smernice, ktoré schvaľuje ČS DHZ. 

9. DHZ pri svojej činnosti môže užívať majetok mesta súvisiaci s predmetom činnosti DHZ (užívanie hasičskej techniky, budovy hasičskej zbrojnice, a pod.) 

 

Článok 14.

členský príspevok

 

Výšku členského príspevku schvaľuje VČS DHZ.

 

 

ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ a ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 15.

 

1. DHZ má svoje symboly: znak, zástavu, pečiatku, logo, rovnošatu, vyznamenania, hodnosti. Má svoj sviatok, 4. mája na počesť patróna hasičov – Sv. Floriána.

2. Symboly DHZ bez súhlasu výboru nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba. Týmto nie je dotknuté používanie znakov a zástav, právnych a spoločenských predchodcovDHZ, ktorými sa zdôrazňujú historické tradície hasičstva v Spišskej Belej. 

 

 

Článok 16.

1. DHZ ako združenie zaniká len v prípadoch stanovených zákonom, a to:

a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením

b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

2. V prípade rozpustenia alebo zlúčenia v dôsledku nepredvídaných okolností s majetkom sa naloží podľa rozhodnutia ČS DHZ. V prípade rozpustenia likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého schváli ČS DHZ na návrh Výboru DHZ. Likvidátor o výsledku likvidácie podá písomnú správu MV SR.      

3. DHZ sa riadi aj stanovami DPO SR a ich internými predpismi DPO SR, pokiaľ stanovy alebo interné predpisy DHZ neupravujú inak.

 

 

DEVIATA HLAVA
ÚČINNOSŤ

Článok 17.

1. Stanovy DHZ nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

2. Výklad Stanov DHZ prináleží ČS DHZ. Jednotlivé ustanovenia týchto stanov môžu byť podrobnejšie upravené v interných predpisoch DHZ. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v v týchto stanovách a iných základných predpisoch, rozhoduje ČS DHZ.

 

Partnerské stránky
Posledné články
Belianski dobrovoľní hasiči...
Štát chce viac zapojiť dobr...
Plošné rozmiestnenie síl a ...
Správa o činnosti DHZ Spišs...
Výročná schôdza 2011
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.