DHZ Spišská Belá
Petzvalova 15 
059 01 Spišská Belá 

052/45 911 50
dhzspisskabela@gmail.com 
Výbor DHZ

Zloženie výboru DHZ:

 

  • Predseda
  • Podpredseda - veliteľ
  • Podpredseda - prevencie
  • Tajomník
  • Pokladník
  • Organizačný referent
  • Referent mládeže
  • Strojník
  • Referent pre výchovnú prácu

 

Predseda

Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných O-ÚV DPO alebo inými občianskymi združeniami v obci.
 
Zodpovedá:
za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,
za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ O-ÚV DPO, orgánom obce a pod.,
za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,
je zodpovedný za celkový systém výchovnej práce – organizuje a rozvíja výchovnú, propagačnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť,
spolu s členmi výboru sa stará o pravidelnú výchovu členov DHZ, o ich prípravu k dôslednému plneniu úloh v oblasti ochrany pred požiarmi,
organizuje a zabezpečuje vykonávanie besied a pohovorov s občanmi, prednášky pre iné organizácie za použitia filmov, videokaziet a iných propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi,
prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečuje vysielanie rozhlasových relácií, zabezpečuje vydávanie bleskoviek,
aktualizuje vývesné skrinky a vývesné tabule s propagačným materiálom z oblasti ochrany pred požiarmi,
spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami a inými občianskymi združeniami pri výchovnej, kultúrnej a záujmovo-umeleckej činnosti,
propaguje a eviduje odber požiarnickej tlače,
dbá, aby námety a dobré skúsenosti uverejnené v tlači boli uplatňované v činnosti DHZ,
stará sa o dopisovateľov; zabezpečuje, aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci DHZ.
 

 

Podpredseda - veliteľ

riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,

organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje okresnej /obvodovej/ súťaže DHZ,
zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a O-ÚV DPO,
kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.
 

Podpredseda - prevencie

je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii, 
rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov, 
spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje, 
podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie, 
vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu, 
predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii, 
absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ. 
 

Tajomník

je štatutárnym zástupcom DHZ, 
vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie 
podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ, 
v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ, 
v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na O-ÚV DPO, 
píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní O-ÚV DPO, 
vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď. 
 

Pokladník

Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti. 
Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:
správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ, 
vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov, 
zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ, 
vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave, 
prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom, 
predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ, 
prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ, 
hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku, 
za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ. 
 

Referent mládeže

v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ, 
venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR, 
pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť, 
za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí, 
získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa. 
 

Strojník

v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ, 
venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR, 
pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť, 
za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí, 
získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa. 
 
 

Referent pre výchovnú prácu

je zodpovedný za celkový systém výchovnej práce – organizuje a rozvíja výchovnú, propagačnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť, 
spolu s členmi výboru sa stará o pravidelnú výchovu členov DHZ, o ich prípravu k dôslednému plneniu úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, 
organizuje a zabezpečuje vykonávanie besied a pohovorov s občanmi, prednášky pre iné organizácie za použitia filmov, videokaziet a iných propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi, 
prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečuje vysielanie rozhlasových relácií, zabezpečuje vydávanie bleskoviek, 
aktualizuje vývesné skrinky a vývesné tabule s propagačným materiálom z oblasti ochrany pred požiarmi, 
spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami a inými občianskymi združeniami pri výchovnej, kultúrnej a záujmovo-umeleckej činnosti, 
propaguje a eviduje odber požiarnickej tlače, 
dbá, aby námety a dobré skúsenosti uverejnené v tlači boli uplatňované v činnosti DHZ, 
stará sa o dopisovateľov; zabezpečuje, aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci DHZ. 
 

 

Partnerské stránky
Posledné články
Belianski dobrovoľní hasiči...
Štát chce viac zapojiť dobr...
Plošné rozmiestnenie síl a ...
Správa o činnosti DHZ Spišs...
Výročná schôdza 2011
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.